S-TEM MİKROSKOP AKSESUAR SARF VE KİMYASALLARI TİC. LTD. ŞTİ.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

s-tem.com.tr olarak biz kişisel verilerinizin önemine son derece saygı duyuyor ve bu verileri en son teknolojik olanaklarla saklıyoruz. Hiçbir durumda bu verileri üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. İşletme içi faaliyetlerimizi yerine getirirken kişisel verilerinizin bize emanet olduğunu biliyor ve bu sorumluluğun gereği olarak en son teknolojik imkanlarla ve diğer idari olanaklarla kişisel verilerinizi koruyoruz.

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca s-tem.com.tr internet sitesindeki İletişim bölümünden bize iletmek için paylaşacağınız kişisel verilerinizle alakalı verilerin sorumlusu olarak https://s-tem.com.tr/ tarafından ilgilileri aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla meydana getirilmiştir.

Bu aydınlatma metni ile s-tem.com.tr (KVKK madde 10.a), web sitesi ile paylaşılan kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini (KVKK 10.b), işlenen verilerin kimlerle ve hangi amaçla paylaşılabileceği (KVKK 10.c), verilerin toplanma yöntemleri ve bunların hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklar (KVKK 10.d) konularıyla alakalı sizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

s-tem.com.tr web sitesi ile paylaşacağınız verilerin sorumlusu web sitesi olarak biziz. Veri sorumlusu olarak web sitesi nezdinde elde edilen tüm bilgiler tarafımızdan gerekli önlemler alınmak koşulu ile en son teknolojik imkanlarla saklanacak ve korunacaktır.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları (10.b)

Kullanıcıların bizimle iletişime geçebilmeleri, olası başvuru bilgileri ve ürün/hizmet bilgisi talepleri gibi sebeplerle bize en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak maksadıyla s-tem.com.tr/ alan adlı web sitesinin iletişim kısmında bizimle irtibat kurabileceğiniz bölüm meydana getirilmiştir.

Belirtilen sekmeden gelecek başvuru neticesinde ilgili konunun değerlendirilebilmesi, incelenmesi ve talep etmeniz halinde sizinle iletişime geçilebilmesi için isim-soyisim, iletişim numarası, e-mail adresi ve eğer iletirseniz telefon numarası gibi bilgiler istenmektedir. Ayrıca konunun ne olduğu ve isteğinizin anlaşılabilmesi için konu, konunun içeriği, eğitim durumunuz, araştırma talep ediliyorsa kaç sayfa olduğu, diğer notlarınız, mesajınız ve eğer ürün/hizmet satın almak istiyorsanız teslim tarihi gibi bilgiler sizden talep edilebilmektedir. İleteceğiniz bu bilgiler bize yapacağınız başvuru odağında talebinizi anlayabilmek ve değerlendirebilmek adına işlenecektir. Yapılacak olan inceleme ve araştırmalar neticesinde ileteceğiniz diğer bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileri işlerken gizlilik politikası her durumda uygulanmaktadır.

 

  1. İletilen Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

İletişim kısmından bizimle paylaşacağınız kişisel veriler, talep, beklenti, şikayet ve olası problemlerle alakalı inceleme yapılabilmesi, ürünler/hizmetler konusunda varsa talebinize yanıt verilebilmesi amaçlarıyla işletme içerisinde konuyla ilgili işletme içi departmanlarla gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Burada gizlilik politikası ilkeleri her koşulda geçerlidir ve buna uyacağımızı taahhüt ederiz. Ayrıca işletmemiz ile doğrudan bağlantısı olmasa bile gizlilik sözleşmesi etrafında hizmet aldığımız avukatlar, danışmanlar ve diğer sair çözüm ortaklarıyla gerekli olması durumunda gizlilik ilkeleri etrafında paylaşılabilecektir. Ayrıca yasal olarak resmi kurumlardan gelecek taleplere karşı kanunlar gereği yanıt vermek durumunda olmamız sebebiyle, talep edilmesi halinde resmi kurumlarla kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Web sitesindeki iletişim bölümünden yapacağınız başvurular aracılığı ile elde edilen kişisel verileriniz KVKK 5. Maddesine göre talebiniz doğrultusunda mevcut olan ve/veya potansiyel sözleşme ilişkisi ile alakalı ‘’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması’’ hukuki sebebi ile ve yine olası talep kapsamında yükümlülüklerin ifası ile ilgili ise ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmesi’’ hukuki sebebine ve son olarak talebinize konu olabilecek ‘’bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması’’ hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz https://s-tem.com.tr/ alan adlı internet sitesindeki ‘’İletişim’’ bölümünden paylaşmanız durumunda otomatik olarak işlenmektedir.

 

  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

6698 Sayılı KVK Kanunu 11. Maddesine göre haklarınız bulunmaktadır. Bu haklar aşağıda sıralanmıştır. Haklarınızı kanunda belirtilen şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar:

a-) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b-) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c-) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç-) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e-) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f-) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız konusunda herhangi bir talebiniz olursa Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize başvuruda bulunabilirsiniz. Tebliğ’de belirtilen başvuru yöntemlerinden sizin için uygun olan herhangi birisini kullanmak suretiyle yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. İlgili yasa gereği en geç otuz (30) gün içerisinde size yanıt verilecek ve talebiniz yerine getirilecektir.